Patronat honorowy:
 • 1. Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • 2. Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski
 • 3. Zbigniew Ptak - Starosta Nowodworski,
 • 4, Dawid Lasek - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Regulamin
2019-06-23
Regulamin 2019

I. Cel zawodów

 

 •  Promocja walorów turystycznych Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej.
 •  Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 •  Promocja markowego produktu turystycznego – „Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu”.

II. Główny Organizator

 

 •  Urząd Gminy w Stegnie


III. Współorganizatorzy

 

 •  Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie
 •  Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej


IV. Uczestnictwo w zawodach


W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w następujących kategoriach:

 •  DZIECI do 10 roku życia (roczniki 2009 i młodsi) - Opłata startowa w kwocie 5 zł
 •  JUNIOR od 11 do 16 roku życia (roczniki 2003- 2008) - Opłata startowa w kwocie 5 zł
 •  SENIOR powyżej 16 roku życia ( roczniki 2002 i starsi) - Opłata startowa w kwocie 10 zł
 •  VIP udział biorą zaproszeni goście m.in. samorządowcy, aktorzy, dziennikarze, politycy

Zgłoszenia imienne (druk w załączeniu) z podaniem przynależności państwowej należy dostarczyć do dnia 30.06.2019 r., do:


Urząd Gminy Stegna
ul. Gdańska 34
82 – 103 STEGNA


lub zostawić w biurze zawodów na 1 godz. przed rozpoczęciem zawodów. Organizator prowadzi również zapisy w dniu zawodów tj. 12 lipca 2019 r. od godz. 9:00. W przypadku nie zgłoszenia się zawodnika na zawody, organizator nie zwraca opłaty startowej.


V. Komisja sędziowska


Organizator powołuje komisje sędziowska w składzie:

 •  sędziego głównego (nadzoruje prace komisji sędziowskiej, ma decydujące prawo głosu),
 •  sędziego skrutacyjnego (jest odpowiedzialny za ważenie bursztynu),
 •  sędziów asystentów (czuwają nad prawidłowym przebiegiem zawodów).

Sędziowie oraz ich asystenci nie mogą brać czynnego udziału w zawodach.


VI. Termin i miejsce

 

 •  Zawody odbędą się w dniach 12-13.07.2019 r. na plaży w Jantarze zejście nr 79A (powiat nowodworski, woj. pomorskie).
 •  Zbiórka zawodników biorących udział w zawodach odbędzie się na plaży w Jantarze, 12.07.2019 r. o godzinie 8 30.
 •  Rozpoczęcie zawodów nastąpi 12.07.2019 r. o godzinie 1000.


VII. Identyfikacja zawodników

 

 •  Każdy zawodnik musi posiadać numer identyfikacyjny (dostarczony przez organizatora).
 •  Numer musi być wyraźnie widoczny z przodu i z tyłu; musi być on zgodny z numerem stanowiska.


VIII. Wyposażenie zawodników

 

 •  Do poszukiwania bursztynu zawodnicy używają kaszorów, grabi i sitek.
 •  Podczas poszukiwań zawodnik może mieć tylko jeden kaszor oraz grabie.
 •  Złowiony bursztyn zawodnik wrzuca do przezroczystej torebki, która otrzymuje przed zawodami.
 •  Sprzęt do połowu dostarcza organizator (inny sprzęt do poszukiwań jest zabroniony).


IX. Przebieg zawodów

 

 •  Miejsca do połowu bursztynu zostają wyznaczone według kolejności dokonywania zapisów do zawodów. W finale miejsca są losowane przez uczestników.
 •  Zawodnicy zajmują miejsca na stanowiskach o numerach odpowiadających ich numerom startowym.
 •  Granica obszaru zawodów jest ściśle wytyczona.
 •  Każde stanowisko do poszukiwań stanowi wycinek plaży o następujących wymiarach: szer.3.5m, dł.6m.
 •  Maksymalna liczba stanowisk nie może przekraczać 10.
 •  Do miejsca zawodów zawodnicy wchodzą, wyłącznie za zgoda komisji sędziowskiej.
 •  Na minutę przed rozpoczęciem zawodów wszyscy zawodnicy powinni oczekiwać na sygnał startu przy wcześniej wylosowanych stanowiskach; w przeciwnym razie zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
 •  Na komendę „zająć miejsca” zawodnicy podchodzą do swoich stanowisk.
 •  Na komendę „gotowi” zawodnicy staja przygotowani przy swoich stanowiskach.
 •  Po sygnale „start” zawodnicy mogą rozpocząć poszukiwanie bursztynu, przy użyciu w/w sprzętu.
 •  W momencie falstartu sędzia główny wstrzymuje zawody i ponawia komendę startu.
 •  Zawodnik, który dokonał falstartu dwukrotnie, zostaje zdyskwalifikowany.
 •  Na komendę „koniec” lub strzał startera zawodnicy przekazują sędziom asystentom woreczki ze złowionym bursztynem. W torebkach może znajdować się tylko bursztyn. Inne elementy po za bursztynem mogą skutkować dyskwalifikacją zawodnika.


X. Rundy zawodów


Zawody składają się z dwóch rund:

 • eliminacyjnej na plażach: Jantar (12 lipca 2019 r.)
 • finałowej w dniach 12-13 lipca 2019 r. (plaża Jantar).

 

 •  Dla każdej rundy zawodów z większa liczba zawodników niż stanowisk do poszukiwania bursztynu, organizuje się eliminacje.
 •  Z eliminacji przeprowadzonych w Jantarze do półfinału kwalifikuje się 50 zawodników z poszczególnych kategorii ( pierwsza 3 z każdej rundy eliminacyjnej + reszta z najlepszymi wynikami).
 •  Liczba finalistów nie może przekraczać 10 osób (zwycięzca z każdej rundy półfinałowej + 5 z najlepszymi wynikami).
 •  Mistrz Świata poprzedniej edycji Mistrzostw ma zapewniony start w rundzie półfinałowej.


XI. Weryfikacja wyników

 

 •  Pierwsze miejsce zostanie przyznane w poszczególnych kategoriach za największa ilość złowionego bursztynu.
 •  Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzbiera równa ilość bursztynu, to będą oni uplasowani na tym samym miejscu w porządku alfabetycznym.
 •  Komisja sędziowska waży wszystkie torebki zawierające bursztyn.
 •  Komisja sędziowska może zdyskwalifikować zawodnika jeżeli w torebce prócz bursztynu będą znajdowały się inne elementy m.in. patyki, piach, muszle itp.
 •  Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują okolicznościowe certyfikaty.
 •  Zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
 •  Zawodnik, który nie zgadza się z oficjalnymi wynikami ma prawo zgłosić protest do komisji sędziowskiej.
 •  Protest musi być zgłoszony na piśmie.
 •  Protest musi być złożony w ciągu godziny od chwili ogłoszenia wyników.


XII. Sprawy różne


Ostateczna wykładnia i zasady stosowania Regulaminu należą do Organizatorów.

 

 

Patronat Honorowy Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich Amber Route<br /> Szlak Bursztynowy Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Gmina Stegna Jedynka Polskie Radio RADIO GDAŃSK amber.com.pl bursztynowy portal Powiat Nowodworski
Dziennik Bałtycki WASZE PODRÓŻE magazyn turystyczny www.mierzeja.pl tu odpoczywam cały rok Dobry ZNAK
Gdańsk Gdynia Ośrodek Wypoczynkowy Medyk Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej Urząd Miasta Wieluń
Urząd Gminy Sztutowo Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Szlak Bursztynowy Amber & Black Oak Studio